lördag 20 oktober 2012

Varför blogga?


Tre lärare om sina erfarenheter av blogg för lärandet

Tre bloggare: Lena Åkersten, Malin Söderberg och Ninna Kristansen
Jag har träffat tre eldsjälar på tre skolor i Umeå som gav sig ut i bloggvärlden utan tidigare kunskaper och som ville testa om en blogg kunde ersätta traditionella undervisningsformer för elever i lägre, mellan och högre årskurser. Deras nyfikenhet, mod och engagemang samt de positiva effekter det inneburit för elevernas lärande driver dem att fortsätta.Den intressantaste frågan är kanske: varför en blogg?
Både Lena Åkersten och Ninna Kristiansen berättar om hur de reflekterat kring hur de ska stödja elever som inte kommer till tals. Om alternativa verktyg kan hjälpa dessa elever att utvecklas på andra sätt än att exempelvis skriva med penna och papper. Lena Åkersten är väldigt intresserad av interaktiva läromedel och söker aktivt vad som finns tillgängligt på internet. Hon känner sig begränsad av läroböcker och även förlagens egna interaktiva undervisningslösningar.
Ninna Kristiansen blev taggad att testa blogg efter att under drygt tre år lett utbildningen Förhållningssätt och ledarskap i klassrummet genom UmeåBrå, en kurs som bygger på att stärka ledarens förmåga att skapa ett tillåtande klassrumsklimat där alla känner sig sedda, välkomna och behövda. Hon har genom sin son en stark drivkraft att hitta alternativa lärsätt för läsande och kunskapsinhämtning där det visuella utvecklat både hennes egen sons självständighet, och andra elever hon undervisar, på ett sätt hon inte trodde var möjligt.
— Genom en blogg kan elever välja andra sätt att uttrycka sig än att skriva, det kan vara en film, en bild, ett foto, nämner Ninna Kristiansen.
Malin Söderberg beskriver hur hon tidigare bar hem läxböcker för rättning men nu sker hemläxor via bloggen.
— Huvudsyftet från början var att jag själv ville lära mig. Sedan har detta växt och blivit mitt virtuella och kreativa klassrum. Det är fantastiskt att se hur eleverna lär sig av varandra, om en elev svarat på mina frågor så ser de andra svaren och kan utveckla diskussionen istället för att upprepa samma sak som någon tidigare sagt. Man lär sig av varandra och det blir en dynamik och nya spår uppkommer. Fler vågar uttrycka sig på ett annat sätt än de tidigare gjort, säger Malin Söderberg.

Val av verktyg


Lena, Malin och Ninna nämner alla tre friheten att skapa något utan lösenord eller krångel. De vill arbeta online. Lena och Malin blev tipsade om Wordpress, ett verktyg som erbjuds genom Webbstjärnan med fokus på skolarbete. Många tips fick de genom att googla, gå på Unikumträff eller via Mediacenter. Webbstjärnan har pedagogiska steg-för-steganvisningar hur man kommer igång, vikten av att presentera bloggens syfte och ansvarig person. Det är också gratis support i ett år. Lenas engelska blogg har dessutom vunnit pris! Malin nämner även Unikums bloggfunktion och att verktyget utvecklats när det nu är möjligt skicka mejl, bifoga filer eller lägga in bilder.Ninna valde verktyget Blogspot efter att ha tagit stöd facebookgrupper och av sitt nationella nätverk av personer som inspirerat henne, inte minst en lärare på Gotland och Annika Davidsson som arbetar med alternativa verktyg inom Elevhälsan. Hon brinner för skolutvecklingsfrågor och att hitta nya vägar. Sitevision, verktyget för skolwebbar, kändes krävande eftersom hon då skulle behöva beställa behörighet och gå en kurs i webbpublicering.

Granskar kommentarer innan publicering


Alla tre granskar kommentarer innan dessa publiceras och säger att det inte är något problem att ha en rutin att kolla av någon gång per dag. Alla tre har valt att enbart eleverna och läraren kan lägga in material, man kan också styra vem som ska få kommentera.   
— Eleverna tycker det är fantastiskt att via bloggens kartfunktion kunna se hur andra elever i världen hittat hit och skickar en kommentar, säger Lena Åkersten. Ninna har kopplat bloggen mot mejlen så att hon via mejl kan bevaka och godkänna. Ninna använder bloggen för flera syften och ser sin roll som lotsare där bloggen ger eleverna möjlighet att utvecklas i en gemensam dagbok.
— Självförtroendet hos eleverna är det viktigaste vi bygger, säger Ninna Kristiansen.

Föräldrarnas möjlighet att ta del av elevernas arbete


Ninna ger föräldrar och elever hemläxor som kan handla om att läsa på bloggen eller svara på frågor. På bloggen kan föräldrar klicka på sitt barns namn och se allt som barnet har skapat.
— Bloggen har nu funnits i 1,5 år och jag ser en trend bland både elever och föräldrar där det individualistiska tänkandet gått mer mot att se gruppen och att olikheter är en tillgång, säger Ninna.

Malin hänvisar föräldrar till bloggen för månadsbrev och för inblick och delaktighet i skolarbetet. Likaså lägger hon upp presentationer, frågeställningar, filmer och länkar så att elever som inte kunnat delta kan gå in på bloggen i efterhand:
— Det är min "lärplattform" tills vi har en riktig. Lena använder bloggen enbart för undervisning och har en tydlig strategi för kommunikation där läxor och veckobrev hämtas från skolwebben och bloggen ersätter läroboken. Hon mejlar inget till föräldrar utan hänvisar till skolwebben.
— På så sätt blir det inte mitt ansvar att på annat sätt försöka nå de tiotalet föräldrar som man automatiskt får en retur av för att de har full mejlbox eller något krånglar, säger Lena.

Svårigheter eller utmaningar


Malin Söderberg nämner utmaningen med att arbeta med upphovsrättskyddat material, hon menar att lärare behöver kompetensutveckling i bildhantering och upphovsrätt, om t ex Creative Commons. Eller om det skulle finnas elever som inte vill visa sina kommentarer för andra klasskamrater så måste de kunna mejla svar till läraren istället för att "dela" en kommentar med alla. För Malins har bloggen också varit ett bra sätt att diskutera med eleverna om deras synsätt på offentlighet i andra sociala medier som eleverna använder privat.De elever som inte har tillgång till dator hemma erbjuds på Sofiehemskolan att använda dator i läxstugan och kan på så sätt delta i alla fall. Datorer och internetuppkopplingar hemma kan ju också krångla. Ingen av dem ser IT-användningen som en begränsning för elever, om det finns elever som inte kan av olika anledningar så ligger utmaningen att stödja dem att hitta vägar.

Än så länge ganska ensam


Alla tre säger att bloggandet inte innebär mer arbete än tidigare, snarare ett annat arbetssätt som ersatt det traditionella. Frågan är hur klassrummet och undervisningssituationen ser ut om fem år eller 10 år... Dessa tre eldsjälar är än så länge ganska ensam om sitt arbetssätt på sina respektive skolor. Gemensamt för dem alla tre är att de tillsammans med eleverna använder IT som en integrerad del i lärprocessen, tack vare att de vågade sig ut i det okända.
— Det mest fantastiska är när man ser att eleverna vågar mer, att vi spränger gränser, säger Lena Åkersten.
Text: Gabrielle Hultdin
Foto: Gabrielle Hultdin och privata

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar